Архітектурне проектування (на стадії робочого проекту)

Код модуля: 
АП_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4 ), аудиторні години – 45 (пр. зан. – 45)
Лектори: 
ас. Андрій Бєляєв
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати теоретичні засади робочого проектування, склад та вимоги до виконання робочої документації
 • уміти конструювати архітектурні об’єкти, професійно і грамотно виконувати робочі креслення та інші матеріали робочого проектування
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: конструкції будівель і споруд, інженерне обладнання будівель
 • кореквізити: технологія архітектурно-проектного процесу
Зміст навчального модуля: 
Ознайомлення з основними вимогами до структури та оформлення робочої документації, опрацювання інформації про конструктивні аспекти архітектури, будівельні матеріали, конструкції, технології будівництва, виконання пакету робочих креслень заданого архітектурного об'єкту
Рекомендована література: 
 1. Будинки та споруди. Громадські споруди: ДБН В.2.2-9-99. — Видання офіційне. — К.: Держбуд України, 1999. — 54 с.
 2. Keith Styles, Andrew Bichard. Working drawings handbook. Fourth edition, Elsevier, 2004;
 3. Osamu A. Wakita, Richard M. Linde. The Professional Practice of Architectural Working Drawings. Third edition, John Wiley & sons, 2003;
 4. Francis D. K. Ching. Building Construction Illustrated. Fourth edition, John Wiley & sons, 2008;
 5. Edward Allen. Architectural Detailing. Function. Constructability. Aesthetics, John Wiley & sons
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): клаузури, перегляд робіт
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік): робочі креслення
Мова навчання: 
українська