Архітектурне проектування містобудівельного об'єкту

Код модуля: 
МБ_6003_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄСТС — 4) аудиторні години — 60, практ.зан. — 60
Лектори: 
проф. Посацький Богдан Степанович, доц. Русанова Ірина Василівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • загальні положення методики містобудівного проектування.
 • основні характеристики містобудівних об’єктів різного рівня;
 • сучасні способи розпланування території містобудівних об’єктів;
 • основи функціональної організації містобудівних об’єктів;
 • основи просторової організації транспортного і пішохідного руху у містобудівних об’єктах;
 • основи формування просторової композиції містобудівного об’єкту
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: історія містобудування, основи містобудування
 • кореквізити: ландшафтна архітектура, інженерна підготовка території
Зміст навчального модуля: 
проектне застосування теоретичних основ розпланування містобудівних об’єктів, методичні основи їх проектування
Рекомендована література: 
 1. Фомін І.О. Основи теорії містобудування: Підручник.-К.:Наукова думка, 1997.
 2. Кучерявий В.О. Урбоекологія: Підручник.- Львів: Світ, 1999.
 3. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: Навч. посібн. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2010.
 4. Посацький Б.С. Формування архітектурного образу міста. Навч. посібн. -К.:ІСДО, 1993.
 5. Архітектура. Короткий словник-довідник./За ред. А.П.Мардера. -К.будівельник, 1995.
 6. Містобудування. Довідник проектувальника. Видання друге, доповнене/ За ред. Т.Ф. Панченко. — К.: Укрархбудінформ, 2006.
 7. Русанова І.В., Шульга Г.М. Інженерний благоустрій територій. Навч. Посібник. Львів, Растр-7, 2009.
 8. Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ-ХХІ ст.). — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2007.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Модульний контроль: ПК — 30 %; ЗК — 70 %.
Мова навчання: 
українська