Архітектурне проектування (Комплекс відпочинку в ландшафтному середовищі)

Код модуля: 
АП_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин – 105 (кредитів ЄКТС – 3,5), аудиторні години – 45 (пр. зан. – 45)
Лектори: 
к. арх., доц. Іваночко Уляна Ізяславівна, к. арх., доц. Сабан Юрій Ярославович, ст. викл. Бардецький Іван Ярославович, ас. Штанько Анатолій Максимович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: з
 • нати типологічні основи проектування громадських споруд, зокрема, базові нормативно-технічні дані; основи містобудівного аналізу й ландшафтної архітектури
 • уміти використовувати і застосовувати набуті знання при функціонально-планувальному та просторовому вирішенні закладу відпочинку, орієнтуватися у загальних поняттях та правилах нормативно-технічної бази містобудівного та архітектурного проектування громадських будівель
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: типологія громадських будівель і споруд; будівельна фізика; дизайн архітектурного середовища; ландшафтна архітектура
 • кореквізити: архітектурне проектування
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття ландшафтної архітектури, види і типи ландшафтів, містобудівний та ландшафтний аналіз природного середовища, принципи функціонального зонування території, архітектурної композиції створення закладів відпочинку та туризму в ландшафтному середовищі, планувального вирішення окремих функціональних груп; історичні і регіональні аспекти вирішення архітектури відпочинкових комплексів у природно-ландшафтному середовищі
Рекомендована література: 
 1. Вергунов А.П. Денисов М.Ф., Ожегов С.С. Ландшафтное проектирование: Уч. пособие для вузов по спец. «Архитектура». — М.: Высш. шк., 1991. — 240 с.
 2. Горбачев В.Н. Архитектурно-художественные компоненты озеленения городов: Уч. пособие для худож.-пром. вузов и архит. фак. — М.: Высш. шк., 1983. — 207 с.
 3. ДБН В.2.2-9-99. Громадські будинки та споруди. Основні положення. — К., 1996.
 4. Залесская Л.С. Микулина Е.М. Ландшафтная архитектура: Учебник для вузов. — 2-е изд., перев. и доп. — М.: Стройиздат, 1979. — 240 с.
 5. Краткий справочник архитектора: Ландшафтная архитектура /под ред. И.Д. Родичкина. — К.: Будівельник, 1990. — 336 с.
 6. Экология города: Учебник. — К.: Либра, 2000. — 464 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): клаузури, поточний перегляд
 • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): графічна частина проекту
Мова навчання: 
українська