Архітектурне проектування (Дизайн екстер`єру та інтер`єру громадських споруд)

Код модуля: 
ДАС_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 45 (пр. зан. — 45)
Лектори: 
доц. Яців М.Б., доц. Джигіль Ю.Є., ст. викл. Пестрій І.М., ст. викл. Кубай Р.М., доц. Ковальчук Х.І.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати:
 • містобудівельні та архітектурні особливості проектування громадських будівель;
 • функціонально-просторові основи організації громадських будівель різного призначення;
 • особливості і закономірності композиційного формування архітектурного простору приміщень громадських будівель;
 • принципи, засоби та функціонально-технологічні чинники організації середовища громадських будівель.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: об`ємно-просторова композиція, основи композиції, архітектурне проектування, рисунок, живопис
 • кореквізити: архітектурні конструкції
Зміст навчального модуля: 
Науково-теоретичні основи проектування громадських споруд (архітектурно-художні особливості проектування громадських будинків). Функціонально-просторові основи та функціонально — технологічні чинники організації інтер’єру. Приміщення спільного та індивідуального користування. Найбільш суттєві особливості композиційного формування об`ємно-просторового вирішення споруди, простору інтер’єрів. Практичні навики: Встановлення основних і другорядних функцій приміщень, величини і пропорцій основних об`ємів споруди. Варіантне ескізування. Пошук основного проектного рішення, його уточнення та деталізація. Архітектонічне рішення інтер’єрів. Графічне виконання проекту. За даним змістовим модулем проводяться практичні заняття..
Рекомендована література: 
 1. Архитектурное проектирование общественных зданий й сооружений / Под ред. И.Е. Рожина й А.И. Урбаха. М, 1984.
 2. В.А. Абызов, В.В. Куцевич. Архитектура общественных зданий с гибкой планировкой. — К.: Будівельник, 1990. −112с.
 3. Гнедовский Ю.П., Рябышева И.Д. Городские многоцелевые залы // ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре. — М., 1976. — 66 с.
 4. Дьомін М. Проблеми та перспективи розпланування та забудови центрів історичних міст // Вісник Української академії архітектури. — 2002. № 1(7).-С. 18-21.
 5. Кулага В.Г., Бакштейн Й. Новые типы центров культуры в жилой застройке. Обзор ЦНТИ, 1983.
 6. Николаевская Й.А. Благоустройство городов. — М.: Высшая школа 1990 г.
 7. Новикова Е.Б. Интерьер общественных зданий: (художественные проблемы). — М: Стройиздат, 1984. — 272 с.
 8. Проскуряков В.І. Архітектура українського театру. Простір і дія: Монографія. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. — 564 с.
 9. Раннев В.Р. Интерьер: Учебное пособие для архитекторов спец, вузов. -М.: Высшая школа, 1987. −232 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік — курсовий проект. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів
Мова навчання: 
українська