Архітектурне проектування (Дизайн архітектурного середовища містобудівного вузла)

Код модуля: 
ДАС_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5) аудиторні години — 45 (пр. зан. — 45)
Лектори: 
доц. Яців М.Б., ст. викл. Шуляр В.А., асист. Богданова Ю.Л.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати:
 • містобудівельні та архітектурні особливості проектування архітектурного середовища паркової зони;
 • функціонально-просторові основи організації архітектурного середовища паркової зони;
 • особливості і закономірності композиційного формування ландшафту із розташуванням функціональних зон та малих форм.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Перед вивченням даного змістового модуля студент повинен засвоїти певні розділи інших модулів:
 • Архітектурне проектування
 • Основи архітектурної композиції.
 • Архітектурні конструкції.
 • Будівельна фізика.
 • Історія архітектури та містобудування
Зміст навчального модуля: 
Мета викладання цього змістового модуля полягає у виробленні у студентів правильного творчого підходу до архітектурного проектування архітектурного середовища паркової зони, яке розглядається як природне середовище створене людиною для відпочинку, що створюється у нерозривній єдності з її об’ємним і просторовим рішенням; підвищити рівень професійної підготовки студента до практичної діяльності за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища» Зміст. Науково-теоретичні основи: Функціонально-просторові основи та функціонально — технологічні чинники організації простору. Простір парку з закладеними у нього різноманітними зонами та функціями. Найбільш суттєві складові композиційного формування простору парку: виставкові зали; споруди павільйонів, відкритих збірно-розбірних театрально-концертних естрад, літні кафе, доріжки, алеї, фонтани, скульптури, клумби, газони, квітники та б. ін. Практичні навики: Варіантне ескізування. Пошук основного проектного рішення, його уточнення та деталізація. Графічне виконання проекту. За даним змістовим модулем проводяться практичні заняття.
Рекомендована література: 
 1. Николаевская Й.А. Благоустройство городов. — М.: Высшая школа 1990 г.
 2. Тосунова М.И., Гаврилова, И.В., Полещук М.М. Архитектурное проектирование. — Москва: Высшая школа, 1968
 3. Краткий справочник архитектора /под ред. Ю.М. Коваленко.-Київ: Будівельник, 1975
 4. Араухо Й. Архитектурная композиция /Пер. с исп. М. Г. Бакланов, Антонио Михе. -М.: Высшая школа, 1982. −207с.
 5. Раннев В.Р. Интерьер: Учебное пособие для архитекторов спец. вузов. -М.: Высшая школа, 1987. −232 с.
 6. Кринский В.Ф., Колбин В.С., Ламдов И.В. и др. Введение в архитектурное проектирование.- Москва: Стройиздат, 1974.
 7. Кудряшов К.В. Архитектурная графика. — Москва.: Стройиздат, 1990.
 8. Ландшафтная архитектура / под ред. Родичкина И.Д .- Киев.: Будівельник, 1990.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік — курсовий проект. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів
Мова навчання: 
українська