Архітектурне проектування ( Дизайн архітектурного середовища громадської споруди та міського простору)

Код модуля: 
ДАС_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 36 (практ. зан. — 36)
Лектори: 
доц. Яців М.Б., доц. Джигіль Ю.Є., ст. викл. Пестрій І.М., доц.. Ковальчук Х.І., ст. викл. Кубай Р.М. Гой Б.В.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати:
 • містобудівельні та архітектурні особливості проектування громадських будівель;
 • функціонально-просторові основи організації громадських будівель різного призначення;
 • особливості і закономірності композиційного формування архітектурного простору приміщень громадських будівель;
 • принципи, засоби та функціонально-технологічні чинники організації середовища громадських будівель.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Перед вивченням даного змістового модуля студент повинен засвоїти певні розділи інших модулів:
 • Основи архітектурної графіки та композиції.
 • Архітектурні конструкції.
 • Будівельна фізика.
 • Історія архітектури та містобудування.
 • Інженерне обладнання будинків
Зміст навчального модуля: 
 • Мета викладання цього змістового модуля полягає у виробленні у студентів правильного творчого підходу до архітектурного проектування громадських будівель різного призначення; відпрацювання студентами навичок реального проектування громадських будівель та споруд; набуття досвіду застосування знань з типології принципів та прийомів формування архітектурних об’єктів; отримання досвіду формування архітектурних просторів та дизайну їх предметного наповнення.
 • Зміст. Науково-теоретичні основи проектування громадських будівель та споруд (містобудівельні й архітектурно-художні особливості проектування громадських будівель). Типологічні основи проектування громадських будівель: виставкові зали; будівлі драматичних театрів; будинків «Просвіта»; багатофункціональних комплексів, які містять театральні зали й інші заклади культури в містах з історично сформованими центрами; церковних будівель; музеїв; критих ринків. Формування практичних навиків: Встановлення основних і другорядних функцій, величини і пропорцій основних приміщень проектованої будівлі. Виявлення зв’язків між окремими приміщеннями, об’єднання приміщень. Пошук основного проектного рішення, його уточнення та деталізація. Архітектонічне рішення інтер’єру. Розрахунок і проектування горизонтальних та вертикальних комунікацій. Вибір конструктивної схеми будівлі. Архітектурно-художнє вирішення фасадів. Графічне виконання проекту.
Рекомендована література: 
 1. В.А. Абызов, В.В. Куцевич. Архитектура общественных зданий с гибкой планировкой. — К.:Будівельник, 1990. −112с.
 2. Гнедовский Ю.П., Рябышева И.Д. Городские многоцелевые залы // ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре. — М., 1976. — 66 с.
 3. Дьомін М. Проблеми та перспективи розпланування та забудови центрів історичних міст // Вісник Української академії архітектури. — 2002. № 1(7).-С. 18-21.
 4. Новикова Е.Б. Интерьер общественных зданий:(художественные проблемы). -М:Стройиздат, 1984. −272с., 1968
 5. Краткий справочник архитектора /под ред. Ю.М. Коваленко.-Київ: Будівельник, 1975
 6. Безродный П.П. Интерьеры клубов й домов культуры. —К: «Будівельник», 1978.
 7. ДБН В. 2.2-9-99. Громадські будинки і споруди. Основні положення. — К., 1999.
 8. Беляева Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. — М.: Стройиздат, 1977. — 126 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік — курсовий проект. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська