Архітектурне проектування дачного будинку

Код модуля: 
ДАС_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5) аудиторні години — 45(пр. зан. — 45)
Лектори: 
асист. Богданова Ю.Л., доц. Ковальчук Х.І., асист. Черпінська І.С.
Результати навчання: 
в результаті вивчення дисципліни студент повинен:
 • навчитись користуватись різноманітними креслярськими та художніми інструментами,
 • опанувати різноманітні техніки графічної подачі архітектурного креслення,
 • засвоїти додаткові засоби оформлення архітектурних проектів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Перед вивченням даного змістового модуля студент повинен засвоїти певні дісципліни:
 • креслення,
 • креслення аксонометричне,
 • нарисна геометрія.
 • засади об`ємно-просторового вирішення планувально-конструктивної системи та організації просторів архітектурного середовища та їхніх взаємозв`язків
Зміст навчального модуля: 
Мета викладання цього змістового модуля. Сучасному архітектору для подачі своїх проектів необхідно, незважаючи на поширення комп`ютерних технологій проектування, опанувати досконалою, ефектною графікою, яка здатна допомогти втілити творчі задуми і зберегти індивідуальну неповторність авторської техніки виконання. Метою викладання дисципліни «Проектна графіка дизайну архітектурного середовища» на першому курсі є навчання студента працювати креслярськими і художніми інструментами, засвоєння студентом правил оформлення архітектурного креслення, оволодіння методиками проектування малих архітектурних форм що є необхідним для успішного подальшого навчання. Зміст. Оволодіння студентом основними принципами графічної подачі фасаду, генплану і його елементів та архітектурного плану будинку. На основі заданого архітектурного плану побудова перспектив приміщень. Графічне виконання проекту. За даним змістовим модулем проводяться практичні заняття. Курсовий проект з дисципліни «Проектна графіка Дизайну архітектурного середовища» складається з альбому завдань, які виконуються студентами під час практичних занять, протягом семестру на листах формату А3.
Рекомендована література: 
 1. Кудряшов К.В. Архитектурная графика. — Москва.: Стройиздат, 1990.
 2. Ландшафтная архитектура / под ред. Родичкина И.Д .- Киев.: Будівельник, 1990.
 3. Чижевский А.П., Самойлович Ю. В. Ваш дом /иллюстрированный каталог усадебных жилых домов, современных коттеджей и особняков. /УкрНИИПграждансельстрой.- Киев.: 1994.
 4. Я.Антал, Л.Кушнир, И.Сламень, Б.Гавранкова. Архитектурное черчение. Киев. «Будівельник». 1980, с. 126.
 5. Архитектурное проектирование общественных зданий й сооружений / Под ред. И.Е. Рожина й А.И. Урбаха. М, 1984
 6. Дьомін М. Проблеми та перспективи розпланування та забудови центрів історичних міст // Вісник Української академії архітектури. — 2002. № 1(7). - С. 18-21.
 7. Тосунова М.И., Гаврилова, И.В., Полещук М.М. Архитектурное проектирование. — Москва: Высшая школа, 1968
 8. Краткий справочник архитектора /под ред. Ю.М. Коваленко.-Київ: Будівельник, 1975
 9. Араухо Й. Архитектурная композиция /Пер. с исп. М. Г. Бакланов, Антонио Михе. -М.: Высшая школа, 1982. −207с.
 10. Беляева Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. — М.: Стройиздат, 1977. — 126 с.
 11. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. — М.: Мир, 1976. — 263 с.
 12. ИконниковА.В. Искусство, среда, время:Эстетическая организация городской среды.—М.:Сов.Художник,1985.—334с.
 13. Посохин М.В. Архитектура окружающей среды. — М.: Стройиздад, 1989. — 247 с.
 14. Пруцын О.И., РымашевскийБ., БорусевичВ. Архитектурно-историческая среда. —М.:Стройиздат, 1990.—408с.
 15. Рудницький А.М. Архiтектурна композицiя у мiстобудiвництвi. — Львов, 1974. — 57 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Диференційований залік — курсовий проект. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів
Мова навчання: 
українська