Архітектурне проектування дачного будинку

Код модуля: 
АП_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5) аудиторні години — 45(пр. зан. — 45)
Лектори: 
к.пед.н., доц. Кайдановська Олена Олександрівна, ас. Войтович Дем’ян Іванович, ас. Крушельницький Роман Омелянович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати методи проведення передпроектного аналізу ділянки, кліматичних та природних факторів, принципи проектування дачного будинку, особливості функціональної, композиційно-образної та об’ємно-просторової структури об’єкту, прийоми розпланування території ділянки
 • уміти застосовувати набуті знання у архітектурному проектуванні дачного будинку та проведенні благоустрою території
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: основи та методи архітектурного проектування, проектна графіка, основи геодезії
 • кореквізити: архітектурна графіка
Зміст навчального модуля: 
Ознайомлення з нормативами проектування відпочинкових та садибних житлових будинків, архітектурно-планувальними рішеннями малоповерхового житла. Пошук художнього образу об’єкта. Опрацювання генплану ділянки, поверхових планів, перетинів та фасадів будівлі, підбір варіантів пофарбування. Оволодіння студентом основними принципами графічної подачі архітектурного проекту дачного будинку.
Рекомендована література: 
 1. Рогонский В.А. Построим дачу за пол цены. — С.-Пб.: Агропромиздат, 1994.
 2. Банников Е. Дача. Что и как можно построить. М.: Современная школа, 2006.
 3. ВСН 43-85** Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования.
 4. Мокжинский Е. Индивидуальные домики для отдыха Пер. с пол. — 2-е изд. — М.: Стройиздат, 1985. — 96 с.
 5. Манучарова Н.Д. Интерьер жилища. — Киев.: Будівельник, 1986.
 6. Стукалов О.К. Садовий будинок. — Київ.: Урожай, 1991
 7. Стукалов О.К. Благоустройство усадьбы. — Киев.: Урожай,1993.
 8. Ландшафтная архитектура / под ред. Родичкина И.Д . — Киев.: Будівельник, 1990.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): клаузури
 • Підсумковий контроль (50%, диференційований залік): графічна робота
Мова навчання: 
українська