Архітектурне проектування будівель та споруд

Код модуля: 
АП_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 60 (пр. зан. – 60)
Лектори: 
ст. викл. Бардецький Іван Ярославович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні фактори, які впливають на проектування житлових утворень: фактори соціуму (соціальні, демографічні, естетичні); фактори довкілля природного та антропогенного (аспекти «Речовина-Енергія-Інформація»), основні принципи (системно), формування екологічно-орієнтованих житлових утворень в гармонії з Природою (аспекти «Речовина-Енергія-Інформація»)
 • уміти застосувати теоретичні знання при проектуванні екологічно-орієнтованих житлових утворень (аспекти «Речовина-Енергія-Інформація») в рамках навчального та реального проектування
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: типологія будівель і споруд, основи та методи архітектурного проектування
 • кореквізити: архітектурні конструкції
Зміст навчального модуля: 
Еволюція поселень людини, екологічно-орієнтовані будівлі та житлові утворення (світовий досвід). Система факторів, що впливають на проектування житлових утворень. Принципи формування житлової групи щільної малоповерхової (екологічно-орієнтованої) забудови та її житлових одиниць, типи забудови, структура житлового утворення. Передпроектний системний аналіз проектованої ділянки.
Рекомендована література: 
 1. Адамчевска-Вейхерт Х. Формирование жилых комплексов / Пер. с пол. В.В. Рыбицкого; Под. Ред. В.А. Коссаковского. – М.: Стройиздат, 1988. – 303 с.: ил.
 2. Архитектурное проектирование жилых зданий/ М.В. Лисициан, В.Л. Пашковский и др.; Под ред. М.В. Лисициана, Е.С. Пронина. – М.: Архитектура-С, 2006. – 488 с.: ил.
 3. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. Учебник. – М.: Стройиздат, 1982. – 224 с., ил.
 4. Боднар О.Я. Золотий переріз і неевклідова геометрія у науці та мистецтві: Монографія. – Львів: НВФ «Українські технології», 2005. – 198 с.
 5. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень. ДБН 360-92** – К.: Мінбудархітектури України, 2000.
 6. Лимонад М.Ю., Цыганов А.И. Живые поля архитектуры: Учебное пособие. – Обнинск: Титул, 1997. – 208 с.: ил.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): клаузури
 • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): графічна частина проекту
Мова навчання: 
українська