Архітектурне матеріалознавство

Код модуля: 
АК_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин – 90 год.(кредитів ЄКТС-4) аудиторні години – 45год. (лекції – 15 год, лабораторні – 30 год.)
Лектори: 
доц., к.т.н. Бродський Микола Олександрович доц., к.т.н. Гладишев Дмитро Геннадійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати номенклатуру, властивості та показники якості матеріалів та виробів, взаємозаміну матеріалів та основні напрямки синтезу нових матеріалів під вимоги архітектурної форми для забезпечення втілення думки архітектора в ектер’єрі та інтер’єрі.
 • засвоїти сучасну номенклатуру, властивості та показники якості матеріалів та виробів, конструкцій обладнання для забезпечення архітектурного проектування.
 • мати уяву про основи технології виробництва, перспективи розвитку, екологічні аспекти, напрямки економії енергетичних та матеріальних ресурсів матеріалів, виробів конструкцій, обладнання.
 • здобути навики застосування та взаємозаміни матеріалів, виробів конструкцій, обладнання під вимоги архітектурної практики
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторний
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Переквізити: основи технічної естетики, художнє проектування.
 • Кореквізити: кольорознавство, кваліметрія, сертифікація, архітектурні конструкції, архітектурна фізика, архітектурне проектування
Зміст навчального модуля: 
спрямування архітекторів на активну творчу участь у формуванні їх творчої палітри та в роботах, що підвищують естетичну якість архітектури
Рекомендована література: 
 1. Айрапетов Д.П. Архітектурне матеріалознавство., 1985
 2. Айрапетов Д.П. Матеріали та архітектура. М., 1978
 3. Викторов А.М. Природный камень в архитектуре. М., 1983
 4. Гнезбурт В.П. Керамика в архитектуре. М., 1983
 5. Лисенко Л.М. Дерево в архитектуре. М., 1984
 6. Мардер А.П. Металл в архитектуре. М., 1983
 7. Соловьев С.П., Динеева Ю.М. Стекло в архитектуре. М., 1982
 8. Яшевич В.Б. Бетон и железобетон в архитектуре. М., 1981
 9. Айрапетов Д.П. и др. пластмассы в архитектуре. М., 1981.
 10. ДСТУ Б.В.2.7. Будівельні матеріали.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 %),
 • Підсумковий контроль (60 %, екзамен)
Мова навчання: 
українська