Архітектурне кольорознавство

Код модуля: 
АП_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 45 (лекції — 15, лаб. зан. — 30)
Лектори: 
к.пед.н., доц. Кайдановська Олена Олександрівна, ас. Войтович Дем’ян Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати сучасні концепції і методи використання кольору в архітектурі та мистецтві, функції і закономірності впливу кольору на фізіологічний та психологічний стан людини
 • уміти застосовувати набуті знання у проектуванні кольорового вирішення площинних та об’ємних композицій, архітектурних об’єктів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: історія архітектури; будівельна фізика; дизайн архітектурного середовища
 • кореквізити: архітектурне проектування
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття теорії кольору, закономірності і види колірної гармонія, принципи створення колірної композиції, психофізіологія кольору, функції кольору в архітектурі, методи формування колористики середовища, методика вибору кольорової гами інтер’єру, історичні і регіональні аспекти архітектурної поліхромії.
Рекомендована література: 
 1. Агостон Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. — М.: Мир, 1982. — 181 с.
 2. Фрилинг Г.,Ауэр К. Человек — цвет — пространство. — М.: Стройиздат, 1973. — 117 с.
 3. Ефимов А.В. Колористика города. — М.: Стройиздат, 1990. — 272 с.
 4. Иттен И. Искусство цвета / Пер. с нем. — М.: Изд. Д.Аронов, 2001. — 96 с.
 5. Кравец В.И. Колористическое формообразование в архитектуре. — Х.: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1987. — 132 с.
 6. Миронова Л.Н. Цветоведение. — Минск: Вышейш. шк., 1984. — 284 с.
 7. Цойгнер Г. Учение о цвете. — М.: Стройиздат, 1971. — 160 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (80%): тестування, практичні завдання
 • Підсумковий контроль (20%, диференційований залік): підсумкове тестування
Мова навчання: 
українська