Архітектурна кваліметрія

Код модуля: 
АП_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години – 30 (лекції – 30)
Лектори: 
к. арх., доц. Данчак Ігор Остапович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати теоретичні засади архітектурної економіки, методичну основу вибору споживчих і розрахункових одиниць при економічному аналізі архітектурних об’єктів, структуру основних економічних критеріїв, основні методи кваліметрії
  • уміти виявляти та враховувати найбільш суттєві економічні фактори в умовах запропонованого місця будівництва архітектурного об’єкту, проводити кількісний аналіз варіантів рішень, сформувати систему обмежень завдання, співставити економічну оцінку рішення з іншими критеріями якості об’єкта проектування
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: основи та методи архітектурного проектування, типологія будівель та споруд
  • кореквізити: архітектурне проектування
Зміст навчального модуля: 
Поняття якості архітектурного об’єкту, метод комплексної оцінки, поняття інтегральної якості об’єкту, критеріальні методи оцінки, основи економічної оцінки архітектурних рішень, метод оперативного визначення вартості архітектурного об’єкту, економіка проектування багатоповерхових житлових будинків, громадських споруд, міст, нормативна база визначення якості проектного рішення
Рекомендована література: 
  1. Азгальдов Г.Г. Квалиметрия в архитектурно-строительном проектировании. — М.: Стройиздат, 1989.
  2. Ванд Л.Э. Методы оценки проектных решений в строительстве. — М.: Стройиздат, 1975.
  3. Данько М.С. и др. Экономика проектных решений жилых зданий. — К., 1980.
  4. Джонс Дж.К. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. — М.: Мир, 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): тестування
  • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік): комплексна контрольна робота
Мова навчання: 
українська