Архітектурна композиція, частина 2

Код модуля: 
ДОА_6086_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторні години — 60 (лекції — 15 год., практичні заняття — 45 год., кредитів ЄКТС — 4.
Лектори: 
проф. Петришин Г.П., ст.викл. Щербаков І.Л., ст.викл. Ідак Ю.В.
Результати навчання: 
В результаті вивчення курсу лекцій студент повинен:
  • освоїти теоретичні основи композиції, загальні основи організації архітектурного середовища, способи творення архітектурної форми;
  • освоїти методи композиції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Кореквізити:
  • мала архітектурна форма;
  • архітектурна графіка;
  • історія архітектури та містобудування.
Зміст навчального модуля: 
Загальні поняття про композицію; форма і простір як змістовні елементи архітектурної композиції; організація форми; організація простору; основні та додаткові засоби архітектурного формоутворення; основні види архітектурної композиції
Рекомендована література: 
Іконніков А., Степанов А., Тіц В., Дж.Чінь та ін.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
поточний контроль (30%): заліковий контроль підсумковий контроль (70%): графічна частина, макети
Мова навчання: 
українська