Архітектурна композиція

Код модуля: 
ДОА_6084_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 60 (лекцій — 15, практ. зан.— 45)
Лектори: 
проф. Петришин Г.П., ст.викл. Щербаков І.Л., ст.викл. Ідак Ю.В.
Результати навчання: 
В результаті вивчення курсу лекцій студент повинен:
  • освоїти теоретичні основи композиції, загальні основи організації архітектурного середовища, способи творення архітектурної форми;
  • освоїти методи композиції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
  • мала архітектурна форма;
  • архітектурна графіка;
  • історія архітектури та містобудування
.
Зміст навчального модуля: 
загальні поняття про композицію; форма і простір як змістовні елементи архітектурної композиції; організація форми; організація простору; основні та додаткові засоби архітектурного формоутворення; основні види архітектурної композиції
Рекомендована література: 
Іконніков А., Степанов А., Тіц В., Дж.Чінь та ін
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30%): заліковий контроль
  • підсумковий контроль (70%): графічна частина, макети
Мова навчання: 
українська