Архітектурна графіка, частина 2

Код модуля: 
ДОА_6078_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 30 (практ. зан. — 30)
Лектори: 
к.арх. Бойко Христина Степанівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • засвоїти загальні архітектурні поняття, терміни, визначення;
 • оволодіти основами та засобами архітектурного вираження: архітектурної графіки (лінія, поверхня, об’єм); архітектурних засобів передачі проектованого простору (лінія, штрихування, тонування аквареллю, використання кольору); передачі середовища (за допомогою антуражу, стафажу, елементів впорядкування);
 • формулювати та творчо передавати архітектурну концепцію чи ідею;
 • використовувати різні підходи до вирішення поставленого завдання;
 • навчитись захищати свою ідею вирішення поставленого завдання;
 • отримати навики колективної співпраці (рецензент, опонент, співавтор);
 • навчитись виконувати роль «замовника» і «виконавця-проектувальника».
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Історія архітектури,
 • архітектурна композиція,
 • рисунок,
 • нарисна геометрія
Зміст навчального модуля: 
Загальна мета предмету — підготувати студентів до виконання спеціалізованих архітектурних проектів на вищих курсах. Поетапне багатогранне опрацювання теми вивчення та проектування середовища, яка є концептуальною складовою курсу і базується на основі попередньо набутих на першому семестрі практичних знань з основ класичної архітектурної графіки. Вивчення модуля сприяє розумінню основних принципів та методів графічного зображення, завдяки яким кожен архітектор створює свою графічну мову, індивідуальний почерк, власну графічну манеру.
Рекомендована література: 
 1. Архітектура: Короткий словник-довідник./ А.П.Мардер, Ю.М.Євреїнов, О.А. Пламеницька та ін.- Заг. ред. А.П. Мардера .- Київ: Будівельник, 1995 — 335 с.
 2. В.І. Тимофієнко Архітектура і монументальне мистецтво. — Терміни та поняття. — Київ: Головкиївархітектура, 2002. — 472 с.
 3. Архітектурна авторська графіка. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Містобудування» базового напряму 6.1201 «Архітектура»/ Укл.: Клименюк Т.М., Консулова Н.А.- Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка«.-2000.- 18 с.
 4. Проектна графіка: Навч. посібник/ Т.М.Клименюк, Н.А. Консулова, М.В.Бевз, Х.І.Ковальчук; За ред. Т.М.Клименюк.- Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009.- 220 с.
 5. Архітектурна графіка: Навчальний посібник (за ред. Петришин Г.П.)- Львів: Видавництво «РАСТР-7», 2009.- 272 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами виконання всього комплекту графічних робіт (ПК = 100%) в обох семестрах.
Мова навчання: 
українська