Архітектурна графіка, частина 1

Код модуля: 
ДОА_6077_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 30 (практ. зан. — 30)
Лектори: 
к.арх., Бойко Христина Степанівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • засвоїти загальні архітектурні поняття, терміни, визначення;
 • оволодіти основами та засобами архітектурного вираження: архітектурної графіки (лінія, поверхня, об’єм); архітектурних засобів передачі проектованого простору (лінія, штрихування, тонування аквареллю, використання кольору); передачі середовища (за допомогою антуражу, стафажу, елементів впорядкування);
 • формулювати та творчо передавати архітектурну концепцію чи ідею;
 • використовувати різні підходи до вирішення поставленого завдання;
 • навчитись захищати свою ідею вирішення поставленого завдання;
 • отримати навики колективної співпраці (рецензент, опонент, співавтор);
 • навчитись виконувати роль «замовника» і «виконавця-проектувальника».
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • історія архітектури,
 • архітектурна композиція,
 • рисунок,
 • нарисна геометрія
Зміст навчального модуля: 
Загальна мета предмету — підготувати студентів до виконання спеціалізованих архітектурних проектів на вищих курсах. Головним завданням є засвоєння архітектурної графіки як базової підготовки для проектування на подальших курсах на спеціалізованих кафедрах. Вивчення модуля сприяє розумінню основних принципів та методів графічного зображення, завдяки яким кожен архітектор створює свою графічну мову, індивідуальний почерк, власну графічну манеру.
Рекомендована література: 
 1. Архітектура: Короткий словник-довідник./ А.П.Мардер, Ю.М.Євреїнов, О.А. Пламеницька та ін.- Заг. ред. А.П. Мардера .- Київ: Будівельник, 1995 — 335 с.
 2. В.І. Тимофієнко Архітектура і монументальне мистецтво. — Терміни та поняття. — Київ: Головкиївархітектура, 2002. — 472 с.
 3. Архітектурна авторська графіка. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Містобудування» базового напряму 6.1201 «Архітектура»/ Укл.: Клименюк Т.М., Консулова Н.А.- Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка«.-2000.- 18 с.
 4. Проектна графіка: Навч. посібник/ Т.М.Клименюк, Н.А. Консулова, М.В.Бевз, Х.І.Ковальчук; За ред. Т.М.Клименюк.- Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009.- 220 с.
 5. Архітектурна графіка: Навчальний посібник (за ред. Петришин Г.П.)- Львів: Видавництво «РАСТР-7», 2009.- 272 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами виконання всього комплекту графічних робіт (ПК = 100%) в обох семестрах.
Мова навчання: 
українська