Архітектурна фізика

Код модуля: 
АК_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 30 (лекції — 30)
Лектори: 
 • доц., к.арх. Шулдан Лариса Олександрівна;
 • доц., к.арх. Казаков Генадій Вікторович;
 • ст. викл. Нестерович Едуард Авраамович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: оволодіти теоретичними знаннями, необхідними для проведення науково обґрунтованих досліджень фізичних параметрів архітектурного середовища та набувати практичного досвіду у створенні комфортних умов для життєдіяльності людини з врахуванням функціональних, об’ємно-планувальних, конструктивних, архітектурно-естетичних та економічних вимог до архітектурно-містобудівельних об’єктів; здобути навики виконання графічно-розрахункових робіт пов’язаних з тепловим світловим та акустичним комфортом архітектурного середовища.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторний
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Переквізити: архітектурне матеріалознавство; архітектурні конструкції; типологія будівель споруд
 • Кореквізити: Енергозберігаюча архітектура
Зміст навчального модуля: 
формування у спеціалістів-архітекторів раціонального використання природних ресурсів. забезпечення охорони навколишнього середовища; врахування закономірностей впливу кліматичних факторів на людину і будівлі плануванні та забудові міст, формуванні цивільних та промислових будинків та вивченні прямих і зворотніх зв’язків у системі «природа-архітектура-людина».
Рекомендована література: 
 1. ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування»
 2. ДБН В.2.2-9-99 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення»
 3. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»
 4. Скриль І. Н. Інсоляція житла. Київ, Будівельник, 1981;
 5. Лицкевич В.К., Макриненко Л.И., Мигалина И.В. Архитектурная физика. — М.: «Архитектура-С», 2005. 448с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%),
 • Підсумковий контроль (60%, екзамен)
Мова навчання: 
українська