Архітектура виробничих будівель і споруд (Курсовий проект)

Код модуля: 
АК_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг — 90 годин, 3 кредити ECTS.
Лектори: 
 • к. т. н., доц. Печеник О. М.,
 • к. т. н., доц. Петренко Ю. В.,
 • ст. викладач Лагуш В. П.
Результати навчання: 
Формування у студентів теоретичних знань і набуття ними практичних навичок проекту¬вання виробничих будинків, допоміжних будинків та приміщень, включаючи основи фізико-технічних принципів проектування структурних частин будинків і споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Інженерна графіка», «Будівельні матеріали та вироби», «Планування і благоустрій населених місць, будинків і споруд», «Архітектура будівель і споруд».
Зміст навчального модуля: 
Основи проектування промислових і допоміжних приміщень виробничих будинків. Підйомно — транспортне обладнання виробничих будинків. Фізико — технічні основи проектування промислових будинків. Об’ємно планувальні рішення промислових будинків. Типізація та уніфікація промислових будинків. Архітектурно — художні рішення виробничих будинків. Природне освітлення будинків. Конструкції виробничих будинків.
Рекомендована література: 
 1. Шубин Л. Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Т.У. Промышленные здания. «Стройиздат» М., 1977, 1986.
 2. Орловский Б. Я. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Промышленные здания. «Высшая школа» М., 1975, 1985, 1991.
 3. Сербинович П. П. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания массового строительства. «Высшая школа», М., 1975,1985,1991.
 4. Маклакова Т. Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. «Стройиздат», М., 1981.
 5. Миловидов и др. Архитектура гражданских и промышленных зданий. «Высшая школа» М., 1987.
 6. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий. М. 1979, 1985.
 7. Самойлов А. Н. Производственные здания. М. 1977.
 8. Трепененков Р. Н. Альбом чертежей конструкций деталей промышленных зданий. М. 1980.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, виконання курсової роботи
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 20%, виконання та захист курсового проекту — 80%.
Мова навчання: 
українська