Архітектура спеціалізованих комп’ютерних систем

Код модуля: 
СКС_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 5,5) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабор. — 16, практичних — 16)
Лектори: 
д.т.н., професор Черкаський Микола Вячеславович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен :
 • знати основи архітектури комп’ютерів, теорії складності апаратно-програмних засобів, спеціалізованих комп’ютерів та комп’ютерних систем; способи конструювання комп’ютерних пристроїв, спеціалізованих процесорів та систем;
 • вміти проводити синтез, аналіз і оптимізацію апаратно-програмних спеціалізованих пристроїв, процесорів, та комп’ютерних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Системи автоматизованого проектування комп’ютерних засобів, Алгоритми та методи обчислень, Архітектура комп’ютерних систем.
 • кореквізити: Організація і функціонування комп’ютерів
Зміст навчального модуля: 
Поняття архітектури комп’ютеру. Задача – алгоритм – комп’ютер, Особливості організації обчислювального процесу в спеціалізованих комп’ютерних системах. Конвеєрне обчислення арифметичних операцій, елементарних і спеціальних функцій. Структура пристроїв пам’яті, системи адресації. Контролери вводу-виводу методи синтезу пристроїв керування. Реконфігуровані комп’ютери, спец процесори, супер комп’ютери. Мікропроцесорні системи на контролерах, сигнальних процесорах, PSoC.
Рекомендована література: 
 1. Таненбаум Э. Архитектура комп’ютера. М.: Питер, 2002, с. 898
 2. Цмоць І. Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів та зображень у реальному часі. Львів, 2005
 3. Барри Брэй. Микропроцессоры INTEL. Санкт-Петербург 2005
 4. Вишенчук И.М., Черкасский Н.В. Алгоритмические операционные устройства и супер ЭВМ. — К.: Техніка, 1990. — 197 с.
 5. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. — СПб:БХВ-Петербург, 2002. — 608 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота, графічна робота
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Спеціалізовані комп’ютерні системи