Архітектура обчислювальних систем

Код модуля: 
САП_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 126 ( кредитів ЄКТС — 3,5), аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабораторні — 16)
Лектори: 
доцент Процько Ігор Омелянович
Результати навчання: 
мати теоретичні і професійно-практичні знання і компетенції в області ІТ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • дискретна математика,
  • програмування і алгоритмічні мови
кореквізити:
  • теорія програмування
Зміст навчального модуля: 
Розуміти значення характеристик різних компонентів, устрій та функціональні компоненти комп’ютера їх побудову та взаємодію.
Рекомендована література: 
  1. Э.Тененбаум. Архітектура компьютера. — М.: Питер, 2006 р.
  2. Абель П. Язык Асемблера для IBM PC и програмирования. / Пер. с англ. Ю.В.Сальникова. — М.: Высш.шк., 1992. — 447 с.
  3. Б.А. Калабеков Цифровые устройства и многопроцессорные системы: Учебн. пособие . — М.: Горячая линия-Телеком, 2003. — 336 с.
  4. Баранов В.В. и др. Полупроводниковые БИС запоминающих устройств. — М.: Радио и связь, 1987.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, розрахунково-графічна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (50%): контрольні роботи, усне опитування ;
  • Підсумковий контроль (50%, залік): виконання тестових завдань.
Мова навчання: 
українська