Архітектура комп’ютерних систем

Код модуля: 
БІТ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. зан. — 16, пр. зан. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Мельник Віктор Анатолійович
Результати навчання: 
 • знати основні комп’ютерні архітектури, їхню багаторівневу ієрархічну організацію, основи мікроархітектури апаратних засобів, загальні принципи і напрямки вдосконалення комп’ютерної архітектури і структур.
 • вміти розробляти архітектуру комп’ютера, визначити систему команд, структуру даних, способи адресації та алгоритми функціонування комп’ютера при виконанні різних команд та режимів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Алгоритмічні мови та програмування,
 • Електроніка та мікросхемотехніка.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основні технології та стандарти апаратних засобів ПК; принципи побудови комп’ютерних платформ. Основи побудови персональних комп’ютерів; системні ресурси ПК та їх характеристики; архітектура і компоненти системної плати; архітектура процесорів; побудова та порівняльні характеристики оперативної пам’яті; типи, характеристики і протоколи роботи шин розширення; сучасні види зовнішніх інтерфейсів, їх параметри; настройка параметрів IRQ, DMA, та адресів введення/виведення; характеристики зовнішньої пам’яті; методи та технології процесів запису-читання інформації на довгострокових носіях; загальні параметри, склад відео системи та принципи виведення зображень; настройка параметрів BIOS;основи ергономіки та безпеки при експлуатації апаратних засобів комп’ютера; технічні заходи закриття можливих каналів витоку інформації обмеженого доступу під час її обробки в комп’ютерних системах; особливості будови та можливості існуючих комп’ютерних систем; основи сервісу та ремонту комп’ютера.
Рекомендована література: 
 1. Мельник А.О. Архітектура комп’ютера. — Луцьк. Волинська обласна друкарня, 2008. — 470 с.
 2. Э. Таненбаум. Архитектура компьютера. 5-е издание. — ПИТЕР, 2007. — 846 с.
 3. П.М. Коуги. Архитектура конвейерных ЭВМ. — М.: Радио и связь. 1985. 360 с.
 4. V.Hamacher, Z.. Vranesic, S.Zaky. Computer Organizatior.- McGraw Publ. Company, 1990.
 5. D.Patterson, J.Hennessy. Computer Architecture. A Quantitative Approach. Third Edition. — MKP, Inc. 2002. — 1141 p.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування під час практичних занять (20%), якість захисту лабораторних робіт (20%)
 • Підсумковий контроль (60 %, екзамен): контрольна робота
Мова навчання: 
українська