Архітектура комп’ютерів, частина 2

Код модуля: 
ЕОМ_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин: 135 (кредитів ЄКТС — 3, 75); аудиторні години — 64 (лекцій −32, лабор. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Троценко Віктор Вікторович
Результати навчання: 
  • знати сучасні, новітні архітектури комп’ютерів рівня машинних інструкцій;
  • знати і вміти застосовувати архітектурні і технологічні закони;
  • вміти оцінювати вплив архітектури на продуктивність комп’ютера і вимірювати продуктивність.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • прикладна теорія цифрових автоматів,
  • системне програмування
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Автоматичні обчислення, RISC машина, конвеєр RISC інструкцій, пост-RISC машини, динамічне планування, архітектура EPIC, ненойманівські архітектури.
Рекомендована література: 
  1. Мельник А.О. Архітектура комп’ютера. Підручник. — Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. — 470 с.
  2. Э. Таненбаум. Архитектура компьютера. 5-е издание. — ПИТЕР, 2007. — 846 с.
  3. Шнитман В. Сверхпроизводительные компьютеры. — М.: ЦИТфорум, 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30%):письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська