Архітектура комп’ютера, частина 1

Код модуля: 
ЕОМ_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — ); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор. — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Мельник Анатолій Олексійович
Результати навчання: 
  • основні комп’ютерні архітектури, їх багаторівневу організацію, вплив архітектури на характеристики комп’ютера;
  • уміти застосовувати набуті знання при розробці архітектури комп’ютера.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • прикладна теорія цифрових автоматів,
  • комп’ютерна електроніка.
Зміст навчального модуля: 
Представлення даних в комп’ютері, виконання команд, процесор, операції опрацювання даних, АЛП, пристрій керування, організація пам’яті та введення-виведення.
Рекомендована література: 
  1. Мельник А. О. Архітектура комп’ютера. — Волинська обласна друкарня. 2008. — 470 с.: іл.
  2. Е. Таненбаум. Архітектура компьютера. — Питер, 2007. — 846 с.
  3. J. Hennessy, D. Patterson. Computer Architecture. A Quantitative Approach.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, курсовий проект, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська