Архітектура будівель і споруд

Код модуля: 
АК_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 

Загальний обсяг — 76 годин, 2,5 кредити ECTS. Аудиторних 16 год. (лекційні заняття — 16 год.).

Лектори: 
к. т. н., доц. Гладишев Д. Г.
Результати навчання: 
Формування у студентів теоретичних знань і набуття ними початкових практичних навичок проектування малоповерхових будинків, включаючи основи фізико-технічних принципів проектування структурних частин будинків і споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Інженерна графіка», «Будівельні матеріали та вироби», «Планування і благоустрій населених місць, будинків і споруд».
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості про будинки і споруди. Пожежно-технічна класифікація об’єктів будівництва. Об’ємно-планувальні рішення будинків. Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на проектування будинків та їх структурних частин. Основні поняття про конструктивні елементи і конструктивні системи будинків. Конструктивні вирішення структурних частин (фундаменти, стіни, перекриття, перегородки, сходи, підлоги, покрівля, вікна, двері) будинків і споруд. Вогнезахист та межі вогнестійкості конструкцій.
Рекомендована література: 
  1. Дехтяр С. Б., Армановский Л. И., Дибенко В. С., Кузнєцов Д. В. Архитектурные конструкции гражданських зданий. Издание 2-е. — К.: «Будівельник», 1987. — 222 с.
  2. Казбек-Казиева З. А. Архитектурные конструкции. — М.: «Высшая школа», 1989. — 342 с.
  3. Рекомендации по применению огнезащитных покритий для деревянных конструкций. М.: ЦНИИСК им. Кучеренко, 1983. — 9 стор.
  4. Рекомендации по применению огнезащитных покритий для металических конструкций. М.: Стройиздат, 1984. — 16 стор.
  5. Шерешевский И. А. Конструирование гражданських заний. Учебное пособие для техникумов. — Л.: Стройиздат, 2005. — 176 с.
  6. Шерешевский И. А. Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для индустриального строительства. Учебное пособие для вузов. — Л.: Стройиздат, 2005. — 124 с.
  7. Шналь Т. Вогнестійкість та вогнезахист дерев’яних конструкцій. Навчальний посібник. Л.: Львівська політехніка, 2006. — 220 с.
  8. Рутковський З. М., Гладишев Д. Г. Архітектура будівель і споруд. Конспект лекцій. — Л.: НУ «ЛП», 2010. — 104 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 20%
  • підсумковий контроль (залік) — 80%.
Мова навчання: 
українська