Аргументація в пресі

Код модуля: 
ЖЗМК_6115_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 (лекцій — 16, практ. зан. — 16)
Лектори: 
ст. викл., канд. філол.н. Гарматій О.В.
Результати навчання: 
знати:
 • відмінності понять доведення, обґрунтування, аргументація в пресі;
 • особливості аргументації та контраргументації в пресі;
 • переконування як демократична форма впливу на аудиторію;
 • типологію аргументів та засобів аргументації в журналістиці;
 • ціннісна аргументація та її види: етична, правова, релігійна;
 • фактографічна аргументація та її види: фактографічні аргументи, фактографічні судження, статистичні, документальні;
 • публіцистичнообразна аргументація та її види: образ-деталь, словесний образ, публіцистичний портретний образ, публіцистична картина;
 • художньообразна аргументація та її види в публіцистиці: запозичений в художній літературі образ-деталь, запозичений в художній літературі словесний образ, запозичений в художній літературі портретний образ, запозичена в художній літературі образ-картина;
 • сатиричнообразна аргументація та її види в публіцистиці: сатиричний образ-деталь, сатиричний словесний образ, сатиричний портретний образ, сатирична картина.
вміти:
 • розрізняти й використовувати доведення, обґрунтування, аргументацію в пресі;
 • використовувати прийоми аргументації та контраргументації в журналістиці;
 • спиратися на ціннісні види аргументації: етичну, правову, релігійну;
 • здійснювати фактографічну аргументацію за допомогою фактографічних аргументів, фактографічних суджень, статистичних і документальних засобів аргументації;
 • застосовувати публіцистичнообразну аргументацію та її види: образ-деталь, словесний образ, публіцистичний портретний образ, публіцистична картина;
 • використовувати художньообразну аргументацію та її види в публіцистиці: запозичений в художній літературі образ-деталь, запозичений в художній літературі словесний образ, запозичений в художній літературі портретний образ, запозичена в художній літературі образ-картина;
 • використовувати сатиричнообразну аргументацію та її види в публіцистиці: сатиричний образ-деталь, сатиричний словесний образ, сатиричний портретний образ, сатирична картина.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вступ до журналістики.
 • Організація роботи і праці журналіста.
Зміст навчального модуля: 
Аргументація в журналістиці: поняття, роль, особливості впливу на аудиторію ЗМІ. Поняття, роль процесів доведення, обґрунтування, аргументації в пресі. Особливості аргументації та контраргументації в різних мас-медіа. Переконування як мета аргументації та демократична форма впливу на аудиторію. Типи, види аргументів та засобів аргументації в журналістиці. Ціннісна аргументація в журналістиці: поняття, роль, особливості, види: етична, правова, релігійна. Фактографічна аргументація в журналістиці: поняття, роль, особливості, види: фактографічні аргументи, фактографічні судження, статистичні, документальні. Публіцистичнообразна аргументація в журналістиці: поняття, роль, особливості, види: публіцистичний образ-деталь, публіцистичний словесний образ, публіцистичний портретний образ, публіцистична картина. Художньообразна аргументація в журналістиці: поняття, роль, особливості, види. Запозичений в художній літературі образ-деталь, запозичений в художній літературі словесний образ, запозичений в художній літературі портретний образ, запозичена в художній літературі образ-картина та їх роль в аргументації думки журналіста. Сатиричнообразна аргументація в журналістиці: поняття, роль, особливості, види. Сатиричний образ-деталь, сатиричний словесний образ, сатиричний портретний образ, сатирична картина та їх роль в аргументації ідей автора.
Рекомендована література: 
 1. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості. — Львів: ПАІС, 2004.
 2. Кузнецова О.Д. Аргументація в публіцистиці. — Львів: Вища школа, 2006.
 3. Тертычный А.А. Аргументация в журналистике. — Москва, 1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Залік
 • поточний контроль (40%)
 • підсумковий контроль (60%)
Мова навчання: 
українська