Апарати захисту та керування в електричних установках низької напруги

Код модуля: 
ЕМА_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. заняття — 32)
Лектори: 
 • к.т.н., доцент, Хай Михайло Васильович, каф.ЕМА
 • к.т.н., доцент, копчак Любомир Стефанович, каф.ЕАП
Результати навчання: 
У результаті вивчення курсу фахівець повинен знати:
 • функціональні можливості електричних апаратів низької напруги
Підготовлений фахівець повинен уміти:
 • експлуатувати електричні апарати низької напруги
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Теоретичні основи електротехніки,
 • електричні апарати,
 • електричні машини,
 • електропривод,
 • електроніка та мікросхемотехніка
кореквізити: Проектування і САПР електричних машин і апаратів
Зміст навчального модуля: 
Системи заземлення в електричних установках низької напруги. Запобіжники. Автоматичні вимикачі. Будова та принцип дії пристроїв захисного вимкнення (ПЗВ), особливості виконання, основні технічні показники. Реле напруги, чергування фаз, перекосу фаз та реле перемикання фаз. Аварійні режими АД. Захист асинхронних двигунів. Компенсація реактивної потужності. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг. Апарати керування. Елементна база сучасних апаратів керування. Інтегральні мікросхеми, їх класифікація. Давачі технологічних параметрів. Перетворювачі. Перетворювач напруги. Перетворювач частоти. Способи пуску АД. Прямий пуск. Координація пристроїв захисту при прямому пуску АД. Пуск «зірка-трикутник». Способи плавного пуску.
Рекомендована література: 
 1. Бурштинський М.В., Копчак Л.С., Хай М.В. Апарати захисту та керування в електричних установках низької напруги. — 2-е вид. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 184 с.
 2. Электрические и электронные аппараты: Учебник для вузов / Под ред. Ю.К.Розанова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Информэлектро, 2001. — 420 с.: ил.
 3. Андрющенко О.А., Водичев В.А. Электронные программируемые реле EASY и MFD-Titan. Украина, Одесса, 2006 г., 223 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (60%): контроль знань під час лекцій і лабораторних занять.
 • Підсумковий контроль (40%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська