Антимонопольне регулювання, частина 1 (фахове спрямування «Управління в сфері економічної конкуренції»)

Код модуля: 
ТПЕ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — (лекції — 30, практичних занять — 30, сам. роб. — 45)
Лектори: 
доц. Михальчишин Н.Л., кафедра теоретичної та прикладної економіки
Результати навчання: 
знати:
 • організаційно-правові основи антимонопольного регулювання;
 • особливості суб’єктного та об’єктного складу антимонопольного регулювання у різних сферах та галузях народного господарства, а також на міжнародному рівні.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: державне регулювання економіки.
 • кореквізити: теорія галузевих ринків.
Зміст навчального модуля: 
 • Сутність і необхідність антимонопольного регулювання.
 • Еволюція системи антимонопольного захисту суспільства.
 • Світовий досвід антимонопольного регулювання.
 • Регулювання і дерегулювання як напрями реалізації антимонопольної стратегії.
 • Регулювання практики монопольного ціноутворення.
 • Домінування на ринку та монопольний прибуток в регуляторній практиці.
 • Стандартизація і сертифікація в антимонопольному регулюванні.
 • Тарифне регулювання і квотування імпорту та експорту.
 • Державне замовлення і державний контракт.
 • Гранична норма рентабельності та розподіл ринків як способи антимонопольного регулювання.
 • Демонополізація економіки та саморегулювання ринку як фактори посилення антимонопольного регулювання.
 • Антимонопольне регулювання недобросовісної конкуренції.
 • Антимонопольне регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності та франчайзингу.
Рекомендована література: 
 1. Михальчишин Н.Л. Основи антимонопольної діяльності: Навчальний посібник. — Львів, Вид-во «Манускрипт», 2008 — 336 с.
 2. Михальчишин Н. Л. Аналіз і контроль економічної концентрації: Навчальний посібник. — Львів: Вид-во «Манускрипт», 2010. — 352 с.
 3. Михальчишин Н.Л. Теорія монополій та антимонопольного регулювання: Конспект лекцій для студентів базового напряму 6.0502 «Менеджмент» професійного спрямування 6.050207 «Менеджмент антимонопольної діяльності». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 84 с.
 4. Законодательство Украины в сфере защиты экономической конкуренции: Юридический сборник. — 4-ое издание, дополненное и расширенное. — К.; ГП «Укрправинформ», 2012. — 656 с.
 5. Електронний ресурс: http://zakon.rada.gov.ua
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Контрольна робота (30%)
 • Підсумковий контроль (40 %, колоквіум, залік)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Управління в сфері економічної конкуренції