Антенно-фідерні пристрої систем зв’язку

Код модуля: 
TK_6011_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180, кредитів ЄКТС — 5 аудиторних годин — 64 (лекцій 32, лабораторних 32, модульний контроль — 4)
Лектори: 
доцент Пелішок В.О.
Результати навчання: 
вивчення антенно-фідерних пристроїв систем та мереж радіозвязку, їх параметрів та характеристик, зокрема: конструкцій та характеристик антенних систем; параметрів симетричних, коаксіальних ліній зв'язку та процесів поширення хвиль в них; параметрів антен та сучасних адаптивних ан тенних систем; особливостей та переваг МІМО-антен; дослідження різних видів діаграм направленості антен; практичних реалізацій антен.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Інженерна та комп’ютерна графіка. Технічна електроніка, ч.1. Технічна електроніка, ч.2. Лінії зв’язку.
 • кореквізити: Основи систем та мереж радіо- і телевізійного мовлення.
Зміст навчального модуля: 
Пристрої НВЧ. Матрична теорія пристроїв НВЧ. Матриці розсіювання. Каскадне зєднання чотириполюсників. Кругові діаграми опорів та провідностей. Елементи ліній передачі.Частотні фільтри НВЧ. Подільники потужності і балансні пристрої НВЧ. Основи теорії антен Електромагнітні поля антенних пристроїв. Елементарні випромінювачі. Антена, як система елементарних випромінювачів. Принцип еквівалентності. Функції та діаграми спрямованості. Випромінювачі. Випромінювання вібраторів. Антенні пристрої . Антени в складі телекомунікаційних мереж .
Рекомендована література: 
 1. Антены и устройства СВЧ Н.Т. Бова, Г.Б. Резников К.:, Вища школа, 1982
 2. Основи антенної техніки І.Н. Прудиус Львів 2000.
 3. Антенно-фидерные устройства. Кочержевский Г.Н. М.: Радио и связь, 1981. Конструкции СВЧ устройств и экранов. Под ред. А.М. Чернушенко. М.: Радио и связь, 1983.
 4. Методы измерения характеристик антенн СВЧ. Под ред. Н.М. Цейтлина, М., Радио и связь, 1985.
 5. Коротковолновые антенны. Под ред. Г.З.Айзенберга. М.: Радио и связь,1985.
 6. Антенны и ЭМС. Ямпольский В.Г., Фролов О.П., М.: Радио и связь, 1983.
 7. Антенны и устройства СВЧ (проектирование фазированных антенных решеток). Под ред. Д.И. Воскресенского. М.: Радио и связь, 1981.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 40% – письмові звіти з лабораторних робіт (30%), контрольні роботи та домашні завдання (20%)
 • Підсумковий контроль 60% – іспит (письмові тести та усне опитування)
Мова навчання: 
українська