Анатомія, фізіологія та діагностика людини

Код модуля: 
ТБСФБ_6029_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
ст. викл. Русин І.Б.
Результати навчання: 
формування знань про будову та фізіологію систем органів людини, їх вікові особливості, залежність від зовнішніх умов середовища, сучасні методи діагностики організму людини
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
біологія клітини, загальна біологія
Зміст навчального модуля: 
Обмін речовин та енергії. Будова клітини і тканин Кісткова система. М’язева система. Система органів травлення. Система органів дихання. Серцево-судинна система. Сечева система. Статева система. Ендокринна система. Нервова система. Сенсорні системи організму. Методи діагностики.
Рекомендована література: 
  1. П.І. Сидоренко, Г.О. Бондаренко, С.О. Куц. Анатомія та фізіологія людини. Підручник — К.: Медицина, 2007. — 248 с.
  2. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини. Підручник. — Львів: БаК, 2002. — 784 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (20%) — контрольна робота, усне опитування Підсумковий контроль (80%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська