Аналогові та цифрові засоби вимірювань

Код модуля: 
ІВТ_6122_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 80 (лекції — 64 , лабор. — 16)
Лектори: 
д.т.н., професор Дорожовець Михайло Миронович
Результати навчання: 
 • знати: структуру та основні функції сучасних аналогових та цифрових засобів вимірювань; основні методи аналого-цифрового перетворення; принципи побудови та основні схеми аналогових та цифрових електронних засобів вимірювань; базові конфігурації та проблеми побудови електронних перетворювачів різних електричних величин у напругу постійного струму; основні метрологічні характеристики вимірювальних приладів.
 • Уміти: побудувати структуру засобу вимірювання в залежності від вимагань до вхідних величин та результату вимірювання; обґрунтовано вибирати аналого-цифрові перетворювачі для побудови вимірювального засобу, залежно від потрібних метрологічних властивостей; обґрунтовано вибирати інші компоненти для побудови аналогового та цифрового вимірювального засобу; розрахувати метрологічні характеристики засобів вимірювань за відомими характеристиками їх компонентів; розраховувати параметри фільтрації та усереднення при перетвореннях інформативних параметрів сигналів в аналоговому та цифровому засобі вимірювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Методи та засоби вимірювання електричних величин,
 • Цифрові електронні вузли засобів вимірювальної техніки.
кореквізити:
 • Аналогові інтегровані схеми інформаційно-вимірювальної техніки.
Зміст навчального модуля: 
Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі, електронні вольтметри і амперметри постійного та змінного струму, омметри, вимірювачі LC, фільтрація та усереднення під час вимірювань параметрів сигналів, метрологічні характеристики вимірювальних приладів.
Рекомендована література: 
 1. Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник. /За ред. Є.С.Поліщука. — Львів.: Видавництво «Бескид Біт», 2003. — 544 с.
 2. М.Дорожовець, В.Мотало, Б.Стадник та ін. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник у 2-х т. Т.1. Основи метрології. — Львів.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. — 532 с.
 3. М.Дорожовець, В.Мотало, Б.Стадник та ін. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник у 2-х т. Т.2. Вимірювальна техніка. — Львів.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. — 632 с.
 4. Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Стадник Б.І. та ін. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: Підручник. /За ред. Є.С.Поліщука. — Львів.: Видавництво «Бескид Біт», 2008. — 618 с.
 5. Ратхор Т.С. Цифровые измерения. АЦП\ЦАП. — Москва: Техносфера, 2006, — 392 с.
 6. Орнатский П.П. Автоматические цифровые измерительные приборы. — К.: Вища школа, 1985. — 560 с.
 7. Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые). — К.: Вища школа, 1980. — 558 с.
 8. Мейзда Ф. Электронные измерительные приборы и методы измерений. /Пер. с англ. — М.: Мир, 1990. — 535 с.
 9. Швецкий Б.И. Электронные цифровые приборы. — К.: Техніка., 1991. — 191 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська, російська, польська, англійська