Аналогові інтегровані схеми інформаційно-вимірювальної техніки, частина 2

Код модуля: 
ІВТ_6118_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5); аудиторні години — 16 (лабораторні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Серкіз Андрій Володимирович
Результати навчання: 
закріпити основні засади з предмету Аналогові інтегровані схеми інформаційно-вимірювальної техніки ч.1, а саме:
  • принципи функціонування, номенклатуру, основні параметри та властивості аналогових інтегрованих схем для засобів вимірювальної техніки;
  • уміти досліджувати похибки електронних вузлів за нормованими параметрами та характеристиками аналогових інтегрованих схем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Аналогові інтегровані схеми інформаційно-вимірювальної техніки, ч.1.
Зміст навчального модуля: 
Навчитися практично використовувати аналогові ІС при проектуванні аналогових вузлів засобів вимірювальної техніки.
Рекомендована література: 
  1. Посібник для самостійного вивчення розділу «Технічні характеристики та параметри операційних підсилювачів» студентами базового напрямку 6.0913 — Метрологія та вимірювальна техніка/ Укл. А.В.Серкіз. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006.
  2. Посібник для самостійного вивчення розділу «Аналого-цифрові перетворювачі» студентами базового напрямку 6.0913 — Метрологія та вимірювальна техніка/ Укл. А.В.Серкіз. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003.
  3. Посібник для самостійного вивчення розділу «Операційні підсилювачі зі струмовим зворотним зв’язком» студентами базового напрямку 6.0913 — Метрологія та вимірювальна техніка/ Укл. А.В.Серкіз. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003.
  4. Основи вимірювальної електроніки. Збірник задач. Посібник для самостійної роботи студентів базового напрямку 6.0913 — Метрологія та вимірювальна техніка/ Укл. А.В.Серкіз — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (90%): письмові звіти з лабораторних робіт, (10%) усне опитування
  • Підсумковий контроль — залік
Мова навчання: 
українська