Аналогові інтегровані схеми інформаційно-вимірювальної техніки, частина 1

Код модуля: 
ІВТ_6113_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 96 (лекції — 64, практичні — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Серкіз Андрій Володимирович
Результати навчання: 
  • знати принципи функціонування, номенклатуру, основні параметри та властивості аналогових інтегрованих схем для засобів вимірювальної техніки;
  • уміти досліджувати похибки електронних вузлів за нормованими параметрами та характеристиками аналогових інтегрованих схем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Теорія електричних сигналів та кіл;
  • Вступ до вимірювальної електроніки.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Використання аналогових ІС при проектуванні аналогових вузлів засобів вимірювальної техніки.
Рекомендована література: 
  1. Посібник для самостійного вивчення розділу «Технічні характеристики та параметри операційних підсилювачів» студентами базового напрямку 6.0913 — Метрологія та вимірювальна техніка/ Укл. А.В.Серкіз. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006.
  2. Посібник для самостійного вивчення розділу «Аналого-цифрові перетворювачі» студентами базового напрямку 6.0913-Метрологіята вимірювальна техніка/ Укл. А.В.Серкіз. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003.
  3. Посібник для самостійного вивчення розділу «Операційні підсилювачі зі струмовим зворотним зв’язком» студентами базового напрямку 6.0913 — Метрологія та вимірювальна техніка/ Укл. А.В.Серкіз. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003.
  4. Основи вимірювальної електроніки. Збірник задач. Посібник для самостійної роботи студентів базового напрямку 6.0913 — Метрологія та вимірювальна техніка/ Укл. А.В.Серкіз — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): розв’язування задач, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід — екзамен): тестування (65%), усна форма (5%)
Мова навчання: 
українська