Аналогові електронні пристрої (Курсова робота)

Код модуля: 
РЕПС_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 0.
Лектори: 
д. т. н., профсор Рицар Богдан Євгенович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • уміти проектувати аналогові електронні пристрої на сучасній елементній базі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
консультаційний
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Основи математики, фізики, електротехніки та теорії електричних мереж
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок операційних підсилювачів та електронних схем на їх основі; вибірних підсилювачів; імпульсних підсилювачів; генераторів; спеціальних схем на операційних підсилювачах (піковий детектор, схема вибірки-зберігання, компаратор, тригер Шмідта і ін.) .
Рекомендована література: 
  1. Основи технічної електроніки: у 2-х кн. Підручник /В.І.Бойко, А.М.Гуржій, В.А.Жуйков та ін. — К.: Вища шк., 2008. — 510 с.
  2. Фолкенберри Л. Применения операционных усилителей и линейных ИС. — М.: Мир, 1985. — 572 с.
  3. Алексенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.И. Применение прецизионных аналоговых микросхем. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1985
Форми та методи навчання: 
консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): перевірка виконання розрахунків
  • Підсумковий контроль (70 %): диференційований залік.
Мова навчання: 
українська, англійська