Аналогові електронні пристрої, частина 2

Код модуля: 
РЕПС_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 216 (кредитів ЄКТС — 6) аудиторні години — 80 (лекції — 48, лаб. роб. — 16, практичних — 16), курсова робота (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
д.т.н., проф. Рицар Богдан Євгенович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи схемотехніки аналогових пристроїв, методи їх розрахунку, аналізу та синтезу,
  • уміти проектувати аналогові електронні пристрої на сучасній елементній базі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Основи математики, фізики, електротехніки та теорії електричних мереж
Зміст навчального модуля: 
Операційні підсилювачі та електронні схеми на їх основі; вибірні підсилювачі; імпульсні підсилювачі; генератори; спеціальні схеми на операційних підсилювачах (піковий детектор, схема вибірки-зберігання, компаратор, тригер Шмідта і ін.) .
Рекомендована література: 
  1. Основи технічної електроніки: у 2-х кн. Підручник /В.І.Бойко, А.М.Гуржій, В.А.Жуйков та ін. — К.: Вища шк., 2008. — 510 с.
  2. Фолкенберри Л. Применения операционных усилителей и линейных ИС. — М.: Мир, 1985. — 572 с.
  3. Алексенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.И. Применение прецизионных аналоговых микросхем. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1985.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): тестування (40%), Power Point – презентація (20%)
Мова навчання: 
українська, англійська