Аналогова схемотехніка

Код модуля: 
ЕП_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5) Аудиторні години — 80 (лекції — 48, лаб. роб. — 16, практ. роб. — 16, курсова робота — 60 (кредитів ECTS — 2))
Лектори: 
д.т.н., проф. Кожухар Олександр Теофанович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи аналізу та синтезу елементів і пристроїв аналогової схемотехніки
  • уміти застосувати набути знання для розроблення елементів і пристроїв аналогової схемотехніки
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Основи теорії електронних кіл
  • кореквізит: Автоматизація проектування елементів та пристроїв електронної техніки
Зміст навчального модуля: 
Елементна база лінійної аналогової схемотехніки та мікросхемотехніки. Аналогові перетворювачі напруги. Аналогові підсилювачі , Автогенератори гармонійних коливань, Аналогові перетворювачі спектру сигналів. Релаксаційні генератори, Генератори прямокутних імпульсів високої та надвисокої потужності.
Рекомендована література: 
  1. Вуйцик В., Голяка Р., Лопатинський І., Невмержинська О., "Аналогова мікросхемотехніка вимір. та сенсор. пристроїв«/ред. З.Готри та Р. Голяки/, Львів, ДУ «ЛП», 1999.
  2. Кожухар О.Т. Розробка та комп`ю терне моделювання аналогових схем електронних пристроїв. Методичі вказівки до практичних занять та курсової роботи з аналог.схемотех., ч.3 ДУ ЛП, 2005, с.41
  3. О.Кожухар,А.Халавка «Аналогова схемотех. в прикладах та задачах», Метод. вказівки, ДУ «ЛП», 2006, с. 24.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (.40 %): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування (40%), Power Point – презентація (20%)
Мова навчання: 
українська