Аналіз зовнішньої політики

Код модуля: 
МІ_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС −3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
доц., к.і.н. Гулай В.В.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: Знати
 • сутність міжнародних відносин та їх особливості;
 • історичну еволюцію концепцій міжнародних відносин та зовнішньої політики держави;
 • особливості історичних типів міжнародних систем ;
 • передумови формування та реалізації зовнішньої політики держави ;
 • основні аспекти аналізу актуальних проблем міжнародних відносин.
Вміти:
 • аналізувати явища та процеси в сфері функціонування зовнішньої політики;
 • оцінювати відповідність процесів та дій суб’єктів зовнішньої політики принципам міжнародного права;
 • визначати чинники впливу на стан міжнародних відносин та його зміни;
 • розрізняти декларативні та реальні інтереси держав у їхній зовнішній політиці;
 • здійснювати аналіз причин кризових ситуацій і визначати заходи для їх подолання інструментами зовнішньої політики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: теорія міжнародних відносин, міжнародні відносини та світова політика, міжнародне публічне право.
 • кореквізит: інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, міжнародні організації
Зміст навчального модуля: 
Геополітичні концепції зовнішньої політики Ідеї політичного реалізму та ідеалізму в концепціях зовнішньої політики Концепції транснаціоналізму, теорії інтеграції та взаємності Неоліберальні концепції міжнародних відносин Неореалістські концепції аналізу зовнішньої політики Модерністські концепції зовнішньої політики Постмодерністські концепції зовнішньої політики Неомарксистські концепції зовнішньої політики Зовнішня політика та сучасні міжнародні відносини Види зовнішньої політики держав Моделі формування зовнішньої політики Аналіз зовнішньої політики США. Російської Федерації, Європейського Союзу, КНР на сучасному етапі
Рекомендована література: 
 1. Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія / Макаренко Є. А. та ін. — Київ: Наша культура і наука, 2003. — 614 с.
 2. Асиметрія міжнародних відносин / Під ред. Г. М. Перепилиці, О. М. Субтельного. — Київ, 2005.
 3. Дудко І. Д. Національні інтереси США у постбіполярному світі. — Київ: КНЕУ, 2003. — 208 с.
 4. Коппель О. А., Пархомчук О. С. Міжнародні системи. Світова політика. — Київ, 2001.
 5. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. — Санкт-Петербург: Питер, 2005. — 448 с.
 6. Рижков М. М. «Grand Srategies». Американський досвід стратегічного планування: Монографія. — Київ: «Алькор», 2006. — 247 с.
 7. Цыганков П. А. Теория международных отношений. — Москва, 2004. 590 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях,
 • Підсумковий контроль (70%, написання залікової контрольної роботи, підготовка індивідуального завдання).
Мова навчання: 
українська