Аналіз судово-експертної практики

Код модуля: 
КПП_8016_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16), сам. роб. — 28.
Лектори: 
д.ю.н, проф.. Канцір В.С.
Результати навчання: 
 • Знати предмет і завдання судової експертизи;
 • Знати поняття судової експертизи;
 • Знати логіко-психологічні основи експертної діяльності;
 • Знати інформаційне забезпечення і математизація експертної діяльності;
 • Уміти орієнтуватись в чинному законодавстві України, щодо судової експертизи;
 • Уміти орієнтуватись в структурі судово-експертної діяльності України.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Загальна методика експертного дослідження
 • Призначення судових експертиз
 • Практикум з проведення судової експертизи
 • Кримінальне право
 • Криміналістика
Зміст навчального модуля: 
 • Логіко-психологічні основи експертної діяльності;
 • Використання психології в експертній діяльності. Психофізіологічні ознаки;
 • Інформаційне забезпечення і математизація експертної діяльності;
 • Оцінка висновку експерта;
 • Експертні недоліки та помилки;
 • Експертна профілактика;
 • Експертне прогнозування.
Рекомендована література: 
 1. Краснобаев А. 10., Жигалов Н. Ю. Ложь и ошибка в заключении эксперта // Роль и значение деятельности проф. Р. С. Белкина в становлении и развитии современной криминалистики. Материалы между¬народной науч. конф. — М.: Акад. МВД РФ, 2002.
 2. Орлов Ю. К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам //Руководство для экспертов органов внутренних дел и юстиции. — М., 2003. — С. 327.
 3. Експертизи у судовій практиці / За ред. В. Г. Гончаренка. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 386 с.
 4. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. — М.: Норма, 2006. — 479 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70 %, залік).
Мова навчання: 
українська