Аналіз і синтез мехатронних ситем автомобілів

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С14
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекцій — 32, практичні — 32).
Лектори: 
д. т. н., професор Кіндрацький Богдан Ілліч
Результати навчання: 
  • Знати системні підходи, алгоритми, методи моделювання, аналізу і синтезу мехатронних систем автомобілів.
  • Вміти аналізувати роботу мехатронних модулів і систем автомобіля; застосовувати сучасні методи та засоби для їх дослідження і проектування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні: Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка, Автомобілі.
  • Супутні: Мехатронні діагностичні і контрольно-вимірювальні системи автомобілів.
Зміст навчального модуля: 
Методологія наукового пізнання. Фізичне, математичне та імітаційне моделювання. Основні етапи створення мехатронних систем. Багатокритеріальність задач проектування і методи їх розв’язування. Параметрична оптимізація і структурний синтез мехатронних систем. Сучасні програмні продукти для синтезу мехатронних систем автомобіля.
Рекомендована література: 
  1. Кіндрацький Б. І. Основи раціонального проектування машинобудівних конструкцій: Навч. посібник. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2005. — 200 с.
  2. Сажко В. А. Електрообладнання автомобілів і тракторів: Підручник. — К.: Каравела, 2009. — 400 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): виконання і захист лабораторних робіт.
  • Підсумковий контроль (70 %, екзамен).
Мова навчання: 
українська