Аналіз і синтез мехатронних систем автомобілів (Курсова робота)

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С17
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість год. — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — немає.
Лектори: 
д. т. н., професор Кіндрацький Богдан Ілліч
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен виконати курсову роботу на тему: «Структурно-параметричний синтез адаптивної підвіски автомобіля».
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні: Автомобілі; Мехатроніка автомобілів.
  • Супутні: Основи автоматизованого проектування.
Зміст навчального модуля: 
Для заданої марки автомобіля і характеристики збурювальної дії зі сторони дороги провести структурний синтез і параметричну оптимізацію адаптивної підвіски.
Рекомендована література: 
  1. Кіндрацький Б. І. Основи раціонального проектування машинобудівних конструкцій: Навч. посібник. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2005. — 200 с.
  2. Яглінський В. П., Іоргачов Д. В. Моделювання динамічних процесів роботизованого виробництва: Монографія. — Одеса: Астропринт. — 2004. — 232 с.
  3. Иглин С. П. Математические расчеты на базе MATLAB. — С-Пб.: БХВ-Петербург. — 2005. — 640 с.
Форми та методи навчання: 
курсове проектування, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100 % захист курсової роботи): курсова робота, усне опитування.
Мова навчання: 
українська