Аналіз даних та знань

Код модуля: 
ІСМ_6075_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 162 (кредитів ЄКТС — 4,5); аудиторні години — 72 (лекції — 36, лаб. роб. — 36)
Лектори: 
к.т.н., доц. Кравець Руслан Богданович
Результати навчання: 
знати методи та засоби інформаційного аналізу, методику проектування систем інформаційного аналізу, прототипи компонентів прикладних систем інформаційного аналізу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Чисельні методи,
  • Теорія керування;
кореквізити:
  • Системне проектування.
Зміст навчального модуля: 
Основні задачі та цілі інформаційного аналізу. Архітектура прикладних систем, орієнтованих на інформаційний аналіз. Поняття сховища даних. Інформаційний аналіз та сховища даних. Класифікація методів інформаційного аналізу. Етапи інформаційного аналізу даних. Методи проектування прикладних систем інформаційного аналізу. Методи аналітичного опрацювання інформації. Технологія OLAP. Поняття асоціативних правил. Методи видобування асоціативних правил. Методи класифікації та розпізнавання образів. Методи кластерного аналізу.
Рекомендована література: 
  1. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем: Учебник для вузов. — М.: Высш. шк., 2001. — 320 с.
  2. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. Практикум: Учеб. пособие для вузов. — М.: Высш. шк., 2006. — 295 с.
  3. Томашевський В. М. . Імітаційне моделювання систем i процесів. — К.: ІСДО, 1994. — 124 с.
  4. Томашевський В. М. . Моделювання систем . — К.: BHV, 2005. — 352 с.
  5. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень: підручник з грифом МОН / Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. — К.: Видавнича група BHV, 2009. — 448 с.: ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%, екзамен): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська