Аналітико-синтетична переробка інформації

Код модуля: 
СКІД_6029_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторні години — 48 (лекції — 32 год., лабораторні роботи — 16 год.), кредитів ЄКТС — 3.
Лектори: 
к. і .н., ст. викладач Мина Жанна Василівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • види аналітико-синтетичної переробки інформації та їхні особливості;
 • види оглядово-аналітичної документації та методики її підготовки;
 • основні типи сучасних інформаційних технологій аналітико-синтетичної переробки інформації та особливості їхнього застосування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вступ до фаху,
 • Організація діяльності інформаційних установ,
 • Бібліографознавство.
Зміст навчального модуля: 
Сутність аналітико-синтетичної переробки інформації та її види. Теоретичні основи бібліографічного опису документів. Загальна та спеціальна методики бібліографічного опису документів. Загальне поняття про класифікацію документів. Систематичні документні класифікації. Загальна та спеціальна методики систематизації документів. Теоретичні основи предметизації документів. Анотування документів. Реферування документів. Створення оглядових документів. Сучасні інформаційні технології обробки документів.
Рекомендована література: 
 1. Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів: Підручник. — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 344 с.
 2. Власова Г. В., Лутовинова В.І., Титова Л.І. Аналітико-синтетична переробка інформації: Навчальний посібник. — К.: ДАКККіМ, 2006. — 290 с.
 3. Аналітико-синтетична переробка документної інформації [Текст] : навч. посіб. для дистанційного навчання / Т. Г. Горбаченко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Університет «Україна», 2008. — 312 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів), лабораторні роботи.
 • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська