Аналітичні методи дослідження природних і стічних вод

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 150 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 5 кредитів ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Попадюк І. Ю.
Результати навчання: 
Метою викладення дисципліни є формування у майбутніх магістрів погляду на аналіз природних і стічних вод як на невід’ємну ланку сучасних технологій очищення стічних води.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Загальна хімія;
  • Хімія води та мікробіологія;
  • Очищення природних вод;
  • Очищення стічних вод;
  • Водопостачання промислових підприємств.
Зміст навчального модуля: 
Завдання та зміст курсу. Роль аналізу в контролі якості води. хімічний склад об’єктів природного середовища. Характеристика методів та особливості аналізу. Методики аналізу об’єктів природного середовища. Визначення індивідуальних показників хімічного складу води. Аналіз стічних вод різних підприємств. Контроль якості стічних вод при їх очищенні.
Рекомендована література: 
  1. Алексеев Л. С. Контроль качества воды: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра — М, 2004. — 154 с.
  2. Набиванець М. Й. та ін. Аналітична хімія природного середовища: Підручник / Б. Й Набиванець, В. В. Сухан, Л. В. Калабіна. — К.: Либідь, 1996. — 304 с.
  3. ДСанПіН № 383. Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання».
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід (залік) — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська