Аналітична та цифрова фотограмметрія

Код модуля: 
ФГІ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 80 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 48 год. Самостійна робота — 100 год.
Лектори: 
проф. Дорожинський О.Л.
Результати навчання: 
знати:
 • основні рівняння аналітичної фотограмметрії;
 • методи визначення елементів орієнтування аерознімків;
 • методи побудови геометричної моделі об’єкта та місцевості за його зображеннями на знімках;
 • комп’ютерні технології обробки зображень;
 • комп’ютерні технології створення моделей місцевості за аналоговими та цифровими зображеннями.
вміти:
 • складати алгоритми різноманітних фотограмметричних задач;
 • працювати з програмними модулями побудови ЦММ за комп’ютерними зображеннями;
 • працювати з цифровими системами фотограмметричної обробки зображень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фотограмметрія і ДЗ: Всі розділи та теми програми;
 • Фотограмметричні технології в геодезії, картографії та землеустрої ч.1,2: Всі розділи та теми програми;
 • Картографія: Всі розділи та теми програми;
 • Дешифрування і цифрова обробка зображень: Всі розділи та теми програми.
Зміст навчального модуля: 
Математичні моделі фотограмметричних вимірів. Аналітична фототріангуляція. Цифрове ортофототрансформування. Визначення і теоретичні основи. Побудова цифрових моделей об’єктів. Технології цифрової фотограмметрії. Сумісне опрацювання даних лазерного сканування з літака та цифрових знімків. Перспективи розвитку цифрової фотограмметрії.
Рекомендована література: 
 1. Дорожинський О.Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія: Навч. посібник. — Львів: видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002. — 164 с.
 2. Дорожинський О.Л. Основи фотограмметрії: Підручник. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2003. — 214 с.
 3. Лобанов А.Н. Аналитическая фотограмметрия. — М.: Недра, 1972. — 224 с.
 4. Лобанов А.Н. Фотограмметрия. — М.: Недра, 1984. — 372 с.
 5. Цифровой фотограмметрический комплекс «Дельта». Программное обеспечение для ориентирования растровых аэрокосмических снимков. Delta для Windows 98/2000/NT. Версия 5.0. Руководство оператора. Часть 1. — Винница: Научно-производственное предприятие «Геосистема», 2005. — 37 с.
 6. Цифровой фотограмметрический комплекс «Дельта». Программное обеспечение для создания цифровых карт и планов. Digitals для Windows. Версия 5.0. Руководство оператора. Часть 2. — Винница: Научно-производственное предприятие «Геосистема», 2005. — 112 с.
 7. Дорожинський О.Л. Тукай Р. Фотограмметрія. Підручник. видавництво — НУ «Львівська політехніка», 2008. — 330 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Оцінювання студентів — у формі іспиту.
 • Сумарна оцінка з теоретичного і практичного курсу — 100 балів.
Мова навчання: 
українська