Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу

Код модуля: 
АХ_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 16 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
проф. Ятчишин Й.Й., проф. Маршалок Г.О.
Результати навчання: 
засвоєння фундаментальних законів хімії, основ титриметричних та гравіметричних методів; оволодіння технікою застосування лабораторного аналітичного обладнання та приладів, точне вiдтворення методики за описом, метрологічна оцiнка точності та правильності одержаних результатiв
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна та неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія
Зміст навчального модуля: 
Предмет, завдання, основнi поняття та класифiкацiя методiв аналiтичної хiмiї. Теоретичнi основи рiвноваг у водних розчинах. Якісний та кiлькiсний хімічний аналіз. Методи кислотно-основного та окисно-вiдновного титрування. Комплексонометричнi методи аналiзу. Гравіметричний аналіз. Інструментальні методи в аналiтичнiй хімії: оптичні, електрохімічні, хроматографічні, радiохімiчнi.
Рекомендована література: 
  1. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 ч. Ч.1. Гравиметрический и титриметрический методы анализа: Учеб. для химико-технол. спец. вузов. — М.: Высш. шк., 1989. — 320 с.
  2. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 ч. Ч.2. Физико-химические методы анализа: Учеб. для химико-технол. спец. вузов. — М.: Высш. шк., 1989. — 384 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська