Аналітична хімія

Код модуля: 
АХ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45; аудиторні години — 24; в т.ч. лекції — 16 год., лабораторні заняття — 8 год; кількість кредитів ЄКТС — 1,5
Лектори: 
доц. Ларук М.М.
Результати навчання: 
ознайомлення з умовами проведення аналiтичних визначень, областями та способами застосування рiзних фiзичних та фiзико-хiмiчних методiв аналiзу для контролю продукції при автоматизації технологічних процесів, метрологiчними основами аналiтичної хімії.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, загальна хімія
Зміст навчального модуля: 
Предмет, завдання, основнi поняття та класифiкацiя методiв аналiтичної хiмiї. Якісний та кiлькiсний хімічний аналіз. Методи кислотно-основного та окисно-вiдновного титрування. Комплексонометричнi методи аналiзу. Інструмен¬тальні методи в аналiтичнiй хімії: оптичнi, електрохімічні, хроматографічні, радiохімiчнi
Рекомендована література: 
  1. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 ч. Ч.1. Гравиметрический и титриметрический методы анализа: Учеб. для химико-технол. спец. вузов. — М.: Высш. шк., 1989. — 320 с.
  2. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 ч. Ч.2. Физико-химические методы анализа: Учеб. для химико-технол. спец. вузов. — М.: Высш. шк., 1989. — 384 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська