Алгоритми цифрового опрацювання сигналів і зображень

Код модуля: 
ПЗ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Драган Ярослав Петрович
Результати навчання: 
знати принципи побудови апарату аналізу сигналів і зображень (полів), уміти обґрунтовувати й аналізувати моделі складних сигналів і полів, набути навиків використання сучасних алгоритмів опрацювання даних для розв’язання конкретних задач визначення характеристик об’єктів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Комп’ютерна дискретна математика,
  • кореквізити: - .
Зміст навчального модуля: 
Сигнали як носії відомостей про об’єкти і принципи формування сигналів, структура моделей сигналів і зображень як елементів відповідних лінійних просторів, геометричне подання та інтерпретація розкладів сигналів і полів, лінійні інваріантні оператори як моделі перетворювачів зі сталими параметрами, розклад Фур’є — основа апарату перетворень сигналів та гармонічного і спектрального аналізу їх.
Рекомендована література: 
  1. Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов. — М.: Связь. 1980. — 248 с.
  2. Мандзій Б.А., Желяк Р.І. Основи теорії сигналів. — Львів: Ініціатива, 2008. — 240 с.
  3. Крот А.М., Минервина Е.Б. Быстрые алгоритмы и программы цифровой спектральной обработки сигналов и зображений. — Минск: Навука i техніка, 1995. — 407 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): тестування (40%), Power Point — презентація (20%)
Мова навчання: 
українська, англійська