Алгоритмізація і програмування

Код модуля: 
АТХП_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 324 ( кредитів ЄКТС — 9) авдиторні години — 112 (лекції — 48, лаб. роб. — 64)
Лектори: 
професор, д.т.н. Теплюх Зеновій Миколайович
Результати навчання: 
 • Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати методи розробки алгоритмів i програм розв’язку прикладних задач, а також методи вiдлагодження i оформлення результатів розв’язку задач.
 • На основі набутих знань студент повинен оволодіти навиками підготовки i розв’язку нескладних технічних i організаційних задач автоматизації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт
 • кореквізити: Числові методи і моделювання на ЕОМ, ч.1
Зміст навчального модуля: 
 • ВСТУП Загальні зауваження. Приклади задач автоматизації. Етапи вирішення задач. Поняття алгоритму. Сучасні системи програмування: алгоритмічні мови, пакети прикладних програм, сервісні програми тощо. Приклад програми.
 • ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО МОВУ С Символи мови. Константи. Змінні. Стандартні функції. Вирази арифметичні, логічні, символьні. Структура програми. Виконання програм.
 • АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ Графічне представлення алгоритму. Класифікація алгоритмів: лінійні, розгалужені, циклічні (вкладені повторення, нагромадження, ітераційний), звернення.
 • ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ З ЛІНІЙНИМ АЛГОРИТМОМ Оператори присвоєння, вводу даних і виводу. Програмування задач розрахунку значень технологічних параметрів (витрати, рівня, температури тощо).
 • ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ З РОЗГАЛУЖЕНИМ АЛГОРИТМОМ Логічні вирази i порядок їх виконання. Оператори умовних переходів. Вкладені умовні опера¬тори та їх виконання. Програмування задач сигналізації і відхилення технологічних параметрів.
 • ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ З ЦИКЛІЧНИМ АЛГОРИТМОМ Оператори організації циклів. Прості та вкладені цикли. Нагромадженням суми і добутку. Про-грамування задач інтегрування і вирахування кількості речовин. Порівняльна характеристика алгоритмів. Спрощення алгоритмів (програм) розрахунку параметрів рекурентними залежностями.
 • ПРОГРАМУВАННЯ АЛГОРИТМІВ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ Поняття про блоки (модулі) програми. Формати опису функції i звернення до неї. Алгоритм реалізації керуючих дій.
 • АЛГОРИТМІЗАЦІЯ I ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ З МАСИВАМИ ДАНИХ Масиви даних. Ідентифікатори масивів та їх елементів. Оголошення масивів і оператор розмірності. Формування і вивід масивів даних. Знаходження екстремальних значень технологічних параметрів з масивів даних. Сортування елементів масивів технологічних даних. Вибирання елементів і переформатування масивів технологічних да-них.
 • ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ ОБРОБКИ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Символьні величини: константи та змінні. Основні символьні функції. Символьна інформація і стрічки. Приклади програм.
 • ТИПИ ДАНИХ І ОГОЛОШЕННЯ Фундаментальні типи: логічні, символьні, цілі, дійсні, ніякий, перечислення. Оголошення. Структури, об’єднання. Вказівники і масиви. Структури і функції.
 • РОБОТА З ФАЙЛАМИ. ФУНКЦІЇ Оператори відкриття i закриття файлів. Створення i читання файлів. Запис технологічної інформації у файли. Оголошення. Передавання аргументів. Повернення значень. Замовчувані аргументи. Вказівник на функцію.
Рекомендована література: 
 1. Шпак З.Я. Програмування мовою С: Навч. посібник. —Львів:Оріяна-Нова, 2006. — 432 с.
 2. Петрович Р.Й., Тумашова О.В. Основи програмування мовою СІ: Навч. посібник. — Львів: Вид-во Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2005. — 116с.
 3. Щедріна О.І. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 240с.
 4. Подбельский В.В. , Фомин С.С. Программирование на языке Си: Учебн. пособие. — М.: Финансы и статисти¬ка, 2004. — 125 с.
 5. Джонс Б., Эйткен П. Освой самостоятельно С за 21 день. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 285 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота
 • Підсумковий контроль (70%, іспит): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська