Алгоритмічні основи криптології

Код модуля: 
БІТ_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лаб. роб. — 32, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Лагун Андрій Едуардович
Результати навчання: 
 • знати теоретичні основи та суть алгоритмів, що використовуються в криптології,
 • вміти використовувати на практиці алгоритми, що використовуються в криптології;
 • вміти складати прикладні програми для реалізації алгоритмів генерування простих чисел;
 • вміти розробляти та вiдлагоджувати програми для роботи з довгими числами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • алгоритмічні мови та програмування,
 • вища математика,
 • основи інформаційної безпеки
кореквізити:
 • методи та засоби криптологічних перетворень
Зміст навчального модуля: 
Довга арифметика, дослідження та розроблення алгоритмів множення довгих чисел, основи теорії чисел, алгоритм Евкліда, дослідження та аналіз алгоритмів та послідовностей за допомогою ланцюгових дробів, теорія складності, функціональні схеми, алгоритми, односторонні функції, моделі обчислень, теорія порівнянь, порівняння довільних степенів, китайська теорема про лишки.
Рекомендована література: 
 1. О.Н.Василенко, Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. — М.: Изд-во МГУ, 2000
 2. Нечаев В. И. Элементы криптографии. — М.: Высшая школа, 1999.
 3. Ноден П., Китте К. Алгебраическая алгоритмика. — М.: Мир, 1999.
 4. Боревич З. И., Шафаревич И. Р. Теория чисел. — М.: Наука, 1985.
 5. Ященко В.В. Введение в криптологию. — Сбп. Питер, 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, контрольні роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %): модульний контроль, екзамен
Мова навчання: 
українська