Алгоритмічні мови та програмування, частина 2

Код модуля: 
ЗІ_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 96 (лекції — 48, лаб. роб. — 32, прак. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Отенко Віктор Іванович
Результати навчання: 
  • знати алгоритмічні мови програмування C#,
  • вміти розробляти та відлагоджувати програмне забезпечення, створене на алгоритмічних мовах програмування C#.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Інформатика,
  • математика за програмою середньої школи,
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Історія створення мови C#, платформа Microsoft .NET Framework, принципи об‘єктно-орієнтованого програмування, елементарні типи даних та літерали, базові вирази та оператори, оператори управління, класи, об’єкти, успадкування, конструктор та деструктор, поліморфізм, абстрактні класи, перевантаження операторів, перетворення типів об‘єктів, властивості, масиви та індексатори, інтерфейси, винятки та їх обробка, делегати та події, файли та потоки.
Рекомендована література: 
  1. Фролов А.В., Фролов Г.В. Язык С#. Самоучитель. — М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. — 560 с.
  2. Шилдт Г. С#: учебный курс. / Пер. с англ. — СПб.: Питер; — К.: Издательская группа BHV, 2003. — 512 с.
  3. Петцольд Ч. Программирование для Microsoft Windows на С#. В 2-х томах. Том 1. / Пер. с англ. — М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2002. — 576 с.
  4. Петцольд Ч. Программирование для Microsoft Windows на С#. В 2-х томах. Том 2. / Пер. с англ. — М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2002. — 624 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування під час практичних занять
  • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тестування (70%)
Мова навчання: 
українська