Алгоритмічні мови та програмування, частина 1

Код модуля: 
ЗІ_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 96 (лекції — 48, лаб. роб. — 32, прак. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Отенко Віктор Іванович
Результати навчання: 
  • знати алгоритмічні мови програмування C,
  • вміти розробляти та відлагоджувати програмне забезпечення, створене на алгоритмічних мовах програмування C.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити: І
  • нформатика,
  • математика за програмою середньої школи,
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Історія створення, характеристика та особливості мови C, елементи мови C, структура програми, оголошення об’єктів, вирази та операнди, операції, оператори, функції, директиви препроцесору, вказівки компілятору.
Рекомендована література: 
  1. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования С. — М.: Вильямс, 2008. — 304 с.
  2. Прата С. Язык программирования С. Лекции и упражнения. — М.: Вильямс, 2006. — 960 с.
  3. Бочков С.О., Субботин Д.М. Язык программирования Си для персонального компьютера. — М.: Радио и связь, 1990. — 384 с.
  4. Проценко В.С., Чаленко П.Й., Ставровський А.Б. Техніка програмування мовою Сі: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1993. — 224 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування під час практичних занять
  • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тестування (70%)
Мова навчання: 
українська